A Dunakeszi Tankerületi Központ április 15. csütörtökre és április 16. péntekre írta ki a beiratkozásokat a következő tanévre.

Az általános iskolák a beiratkozásra vonatkozóan a járványügyi szabályok betartása érdekében beosztást készítenek. A 2021/2022-es tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni, ebben az esetben a beíráshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A beiratkozás módjáról – ide értve az online beiratkozást is – a tájékoztatást az iskolák a helyben szokásos módon teszik közzé. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Ehhez köteles bemutatni a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. Jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, illetve az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el – közölte hirdetményében a Dunakeszi Tankerületi Központ.