Az önkormányzat pályázatot hirdet gyermekháziorvosi tevékenységre. A feltételeket részletesen megtalálja cikkünkben.

kép forrása: szentendre.hu

Az ellátandó feladatkör:

Dunakeszi Város III. számú gyermekháziorvosi körzetéhez tartozó gyermekek ellátása.

A feladat ellátásának helye:

Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.

Címe. Dunakeszi, Fóti út 35.

Pályázati feltételek:

-büntetlen előélet,

-magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus,

-Magyar Orvosi Kamarai Tagság,

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

– vállalkozói formában való működtetés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „III. számú gyermekháziorvosi körzet pályázata”.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés, 2022. szeptember 29.

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:

A feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladatellátási szerződés  megkötését  követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.

A praxisba bejelentett biztosítottak száma:

1764 fő

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.dunakeszi.hu

www.oali.hu

www.mok.hu

Egészségügyi Közlöny

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.

Előző cikkSuhajda Szilárd, a hegymászó
Következő cikkKülönleges produkcióval készülnek augusztus 20. alkalmából